MOKYMAI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS

Kviečiame registruotis į Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo  programas.

Vietos bendruomenių (socialinių paslaugų organizacijų) tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas deinstucionalizacijos procese

(programos kodas SD20190144)

Temų pavadinimai:

 1. Tinklaveikos modelis ir jo realizavimas deinstitucionalizacijos procese, įgalinant asmens veiksmingą dalyvavimą visuomenėje
 2. Tarpsektorinis bendradarbiavimas, kaip esminė tinklaveikos palaikymo ir plėtotės sąlyga, kuriant palaikančią, pastiprinančią ir įgalinančią aplinką bendruomenėje
 3. Multikultūriškumo, multiraštingumo ir socialinio kapitalo dimensijų raiška tarpdisciplininės komunikacijos procese,   skatinant socialines novacijas ir nuostatų kaitą bendruomenėje
 4. Tinklaveikos, įgalinančio bendradarbiavimo, dialogu grindžiamos komunikacijos priemonės ir tinkamas jų parinkimas bei taikymas praktikoje.

Trukmė: 8 ak. val. (4 ak. val. teorinės, 4 ak. val. praktinės)

 

Socialinių darbuotojų kompetencijų stiprinimas dirbant su krizės paliestais asmenimis

Programos kodas SD20200197

Temų pavadinimai:

 1. Krizių valdymas socialiniame darbe: prevencija ir krizių intervencijos taikymo būdai bei galimybės;
 2. Krizių valdymo organizacijoje būdai ir galimybės;
 3. Nuotolinio ir kontaktinio socialinio darbo metodai;
 4. Darbuotojų psichologinio atsparumo ugdymo galimybės;
 5. Praktinės užduotys.

Programos trukmė:  8 val.

Pokyčių valdymas socialinių paslaugų įstaigose

Programos kodas SD20200192

Temų pavadinimai:

 1. Pokyčiai, jų būtinybė, jų tikslai. Pokyčių proceso pagrindinės stadijos. Pokyčių valdymo principai ir būdai.
 2. Pokyčių atsiradimo išorinės priežastys. Pokyčių atsiradimo vidinės priežastys. Pokyčių varomosios ir juos stabdančios jėgos. Jėgų lauko pusiausvyra.
 3. Įstaigos vadovo vaidmuo ir veiksmai pokyčių diegimo proceso eigoje. Komunikacijos ir motyvacijos reikšmė.
 4. Pasipriešinimo pokyčiams ženklai, jų atpažinimas. Pasipriešinimo pokyčiams priežasčių nustatymas ir jų valdymas. Taikomos  priemones šiam pasipriešinimui eliminuoti arba mažinti.

Programos trukmė:  8 ak. val. ( 3 ak. val. teorinės, 5 ak. val. praktinės)

Pagalbos priimant sprendimus poreikio vertinimo ir bendruomenės išteklių asmens įgalinimui savarankiškai priimti sprendimus derinimas

Programos kodas SD20190144

Temų pavadinimai:

 1. Pagalbos priimant sprendimus poreikis: teisiniai, teoriniai ir praktiniai aspektai.
 2. Pagalbos priimant sprendimus tikslai, uždaviniai, Lietuvos ir užsienio šalių patirtis.
 3. Pagalbininko priimant sprendimus veiklos turinys, funkcijos, vaidmuo.
 4. Pagalbininko priimant sprendimus veiklos būdai, metodai, bendravimo ir bendradarbiavimo priemonės.

Programos trukmė: 8 ak. val. ( 4 ak. val. teorinės, 4 ak. val. praktinės)

Socialinis darbas su krizes išgyvenančiomis šeimomis

Programos kodas SD20190144

Temų pavadinimai:

 1. Bendrieji krizių psichologiniai aspektai. Šeimos krizės samprata, klasifikacija ir formos.
 2. Šeimos krizės atpažinimas, pasekmės ir šeimos narių elgesio ypatumai.
 3. Bendravimo su krizę išgyvenančiais šeimos nariais. Bendradarbiavimo svarba teikiant pagalbą smurtą patyrusiems asmenims.
 4. Teisiniai aspektai šeimai teikiant pagalbą smurto atveju.

Programos trukmė: 8 ak. val. ( 2 ak. val. teorinės, 6 ak. val. praktinės)

Kūrybiškumo skatinimas organizacijoje mentorystės pagalba

Programos kodas SD20200197

Temų pavadinimai:

1. Tradicinis ir paralelinis (kūrybiškas)  mąstymas. Susitelkimas sprendžiant:

 • Į problemas
 • Į sprendimus

2. Kūrybiškumo samprata.

3. Kūrybiško problemų sprendimo etapai.

 • Strategijų skirtumai. Raudonojo ir mėlynojo vandenyno strategijos.
 • Kūrybiški idėjų generavimo metodai.

4. Kūrybiško  mąstymo skatinimo metodai. Kūrybiškumo bruožai,savybės,  jų ugdymas.

5. Mentorystės svarba organizacijoje. Mentoriaus vaidmuo siekiant efektyvesnio darbo organizacijoje, mentoriaus pagalba naujiems darbuotojams.

Programos trukmė: 8 ak. val.

Vadovavimas ir lyderystė socialinių paslaugų įstaigose

Programos kodas SD 20210250

Temų pavadinimai:

 1. Lyderis ar vadovas? Lyderystės ir valdymo santykis. Vadovas ir vadybininkas. Svarbiausios lyderio savybės (bruožai):
  • Bendravimas,
  • Paskatinimas,
  • Motyvavimas,
  • Domėjimasis žmonėmis,
  • Mokėjimas klausytis,
  • Komandos sutelkimas,
  • Pagarba,
  • Pripažinimas,
  • Mokėjimas pateikti kritiką,
  • Mokėjimas pripažinti savo klaidas.
 2. Vadovavimo stiliai. Situacinis vadovavimas. Keturi darbuotojų brandos lygiai ir vadovavimo jiems būdai. Ugdomasis vadovavimas.
 3. Asmeninių vadovo savybių įtaka ir svarba. Vertybės. Nuostatos. Penki  asmenybės lygiai. Pats sau lyderis.
 4. Trumpa apžvalga- apie motyvavimą. Kas motyvuoja darbuotojus? Atlygis – tai ne tik pinigai, tai viskas, kas yra tam žmogui vertinga.
 5. Efektyvi komunikacija.  Tinkamai perteikta  kritika. Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio teikimas.

Programos trukmė: 8 ak. val. ( 3 ak. val. teorinės, 5 ak. val. praktinės)

Efektyvus klientų aptarnavimas socialinių paslaugų įstaigose

Programos kodas SD 20200207

Temų pavadinimai:

 1. Sėkmingas klientų aptarnavimas paslaugos teikėjo ir kliento (socialinių paslaugų gavėjo) požiūriu. Paslaugos teikėjo elgsena, motyvacija, vertybės, komunikacija, įvaizdis, kūno kalba, pozityvaus įvaizdžio formavimas. Bendravimo su klientu procesas. Dėmesio klientui demonstravimas.Komunikacijos reikšmė aptarnavime.
 2. Klientų aptarnavimo etapai. Kliento (socialinių paslaugų gavėjo) poreikių išsiaiškinimas. Sunkūs klientai ir kaip su jais elgtis. Rekomenduojama elgsena bendraujant su skirtingais klientais.
 3. Komunikacija: aktyvaus klausymosi metodų taikymas komunikacijoje su klientu; tinkamas bendravimas telefonu, laiškais, pokalbis.
 4. Praktinių situacijų nagrinėjimas, atvejų analize, individualios ir grupinės užduotys.

Programos trukmė: 8 ak. val. ( 3 ak. val. teorinės, 5 ak. val. praktinės)

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų atpažinimas bei pagalbos teikimas

Programos kodas SD 20220253

Temų pavadinimai:

 1. Įvadas į temą. Kas yra smurtas? Faktai ir skaičiai. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatų apžvalga.
 2. Požymiai, apie smurtą artimoje aplinkoje patyrusius asmenis, Smurtas prieš nepilnamečius. Smurto prieš nepilnamečius formos. Smurto formos: sisteminis, pasipriešinimo, epizodinis.
 3. Nukentėjusiojo apsaugos / saugumo užtikrinimas, aptariant socialinių darbuotojų ir  vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų veiksmus pagal kompetenciją, reaguojant į smurto artimoje aplinkoje atvejus.
 4. Pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiam asmeniui poreikio vertinimas bei inicijavimas ir teikimas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas kaip „dviejų krypčių judėjimo gatvė.
 5. Praktinė mokymų dalis (užduočių, susijusių su teorija atlikimas ir smurto artimoje aplinkoje atvejų analizė).

Programos trukmė: 8 ak. val. ( 3 ak. val. teorinės, 5 ak. val. praktinės)

Kontaktai:

+370 699 26729
+370 656 26016

info@mokytis.lt

Kviečiame registruotis įstaigas, kai susidaro 18-20 darbuotojų grupė.

Dėstytojas gali atvykti pravesti mokymus jūsų įstaigoje.

Registruojantis prašome nurodyti temą, miestą, kuriame pageidaujate mokymų, vardą pavardę, telefoną, bei el.paštą.

Kontaktai: info@mokytis.lt, tel. +370 699 26729, +370 65854530